Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim

Świadczenie wychowawcze R500+

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

 

Wysokość świadczenia wynosi 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:

 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny

 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł

 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

 

W przypadku gdy, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze ( 500+) na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio :

 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu ( załącznik ZSW-01);

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej );

 • oświadczenie / zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za rok 2016;

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sadu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku utraty dochodu dokument potwierdzający datę i wielkość utraconego dochodu za rok 2016;

 • w przypadku uzyskania dochodu zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty za rok 2017;

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z podaniem okresu urlopu;

 

!!!!! W przypadku ubiegania się na drugie i kolejne dziecko wyżej wymienione dokumenty nie obowiązują.

 

W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i kolejne,do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się odpowiednio inne zaświadczenia/oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

  - odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje;

  - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

  - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 • w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców:
   

 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • w przypadku przysposobienia dziecka:
  - odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

   

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą